EPB verslaggeving nieuwbouw/renovatie

Top

keuzes

• Wat is EPB?

Het letterwoord EPB staat in het Nederlands voor "EnergiePrestatie en Binnenklimaat". Alle nieuwbouw- en renovatieprojecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning en de tussenkomst van een architect vereist is, moeten verplicht voldoen aan de regelgeving voor energieprestatie en binnenklimaat. Deze regelgeving bepaalt de minimale vereisten voor thermische isolatie (K-peil) en energieprestatie (E-peil incl. verwarming, ventilatie, ...) waaraan het project dient te voldoen.

• Aanstelling en taken van de EPB-verslaggever?

Concreet hebben de EPB-besluiten ertoe geleid dat bij aanvang van een nieuwbouwproject of uitgebreide verbouwing een EPB-verslaggever moet aangesteld worden door de bouwheer (aangifteplichtige) om de EPB-aangifte in goede banen te leiden en om de bouwheer en architect te ondersteunen bij het maken van de beste keuzes om aan de EPB-regelgeving te voldoen.

Ten laatste acht dagen voor de aanvang van de werken, dient de verslaggever een startverklaring inclusief een EPB-voorcalculatie op te stellen en in te dienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Na de uitvoering van de werken, en ten laatste zes maanden na de ingebruikname van de woning, dient de aangifteplichtige aan te tonen in welke mate dat zijn woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiervoor stelt de energiedeskundige de EPB-aangifte op aan de hand van gedane vaststellingen ivm werkelijk gebruikte materialen, bouwmethoden, facturen, ...

• Wat is het resultaat van de EPB-procedure?

Het EPB-verslag garandeert dat uw woning aan de regelgeving voor Energieprestatie en Binnenklimaat voldoet. U kan als bouwheer keuzes maken mbt materialen, methodes en installaties welke leiden tot het isolatie- en energiepeil van uw woning. Indien niet volledig voldaan is aan de EPB-eisen volgt een administratieve boete voor de aangifteplichtige.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af. Dit certificaat is een geldig EPC bij verkoop en verhuur van de woning en blijft 10 jaar geldig.

• JOMI-Consulting: EPB-verslaggever voor uw bouwproject!

In samenspraak met architect en bouwheer onderzoeken we waar nodig alternatieven en bieden we ondersteuning op maat zodat u de juiste keuzes kan maken om tot de economisch meest interessante energieprestatie voor uw woning te komen.

U kan hierbij opteren om tegen minimum budget naar de EPB-eisen toe te werken of kiezen om nog meer energiegericht te bouwen met aandacht voor een zo optimaal mogelijke energieprestatie in functie van het beschikbare budget.

Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook combinaties aanbieden van EPB-verslaggeving / luchtdichtheidstesten / private rioleringskeuringen / veiligheidscoördinatie.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

• Meer informatie?

www.energiesparen.be: de website van het Vlaamse EnergieAgentschap.
www.vibe.be: Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen.
Download hier de Praktische gids voor als u binnenkort gaat bouwen of verbouwen.
www.binnenklimaat.be: Waarom is ventileren belangrijk?
www.premiezoeker.be: Op welke subsidies heb je recht in je gemeente?
www.ode.be: Organisatie duurzame energie.

Luchtdichtheidstesten

Top

keuzes

• Wat is een blowerdoor- of luchtdichtheidstest?

De Blowerdoor is een gekalibreerde speciale ventilatorinstallatie die in een buitendeur- of raamopening wordt ingebouwd en waarmee de luchtdichtheid van een gebouw of woning(gedeelte) kan gemeten worden. Tijdens de luchtdichtheidstest wordt de ruimte in onder- en overdruk geplaatst tot 50 Pa (lucht wordt naar binnen/buiten gezogen). Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is een maat voor de luchtdichtheid.

• Waarom is luchtdichtheid belangrijk?

Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk de ongecontroleerde ventilatie is. Lekken en kieren laten in de koude seizoenen ongecontroleerd extra koude buitenlucht in de woning dringen en opgewarmde binnenlucht ontsnappen. Dit kan leiden tot tochtgevoel, geluidshinder en de extra energie, die nodig is om deze lucht op te warmen, is verspilde energie en geld. Daarnaast kan u met een goedgeplaatste luchtdichte afscherming vermijden dat vochtige binnenlucht in de constructies binnendringt en daar schimmelvorming en bouwschade veroorzaakt. Om tot een goed functionerend, uitgebalanceerd ventilatiesysteem te komen is luchtdichtheid eveneens essentieel.

Met een blowerdoortest zijn lekken in de gebouwenschil makkelijk op te sporen door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften en kunnen ze in veel gevallen tijdig verholpen worden. Het is daarom belangrijk een eerste indicatieve test (methode B) uit te voeren alvorens het luchtdichtheidsscherm door de finale afwerkingslaag afgeschermd is. Eenmaal de woning volledig afgewerkt is, wordt herstellen veel moeilijker.

• Impact van een luchtdichtheidstest op het E-peil?

Het resultaat van een luchtdichtheidstest op een woning in afgewerkte/bewoonde toestand (methode A) kan meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw woning. Daar de standaardwaarde die de software gebruikt bij het ontbreken van een luchtdichtheidsmeting relatief pessimistisch is, zal een luchtdichtheidstest voor een degelijk gebouwde woning steeds leiden tot een significante daling van het E-peil (tot 5 à 15 punten).

• JOMI-Consulting: gecertificeerde luchtdichtheidstesten voor uw bouwproject!

JOMI-Consulting is via BCCA gecertificeerd om luchtdichtheidstesten uit te voeren en volgt ook voortdurend bijscholingen om up-to-date te blijven mbt de nieuwste technieken om luchtdicht te bouwen. Wij beschikken over een uitgebreide toolset incl. rookbuisjes/rookgenerator en thermografische camera om op een efficiënte manier luchtlekken te lokaliseren en via foto´s te visualiseren indien noodzakelijk.

Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook combinaties aanbieden van EPB-verslaggeving / luchtdichtheidstesten / private rioleringskeuringen / veiligheidscoördinatie.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

• Meer informatie?

Filmpje: Link naar WTCB luchtdichtheidsvideo (kijk onderaan de gelinkte pagina voor het filmpje)

Keuring private rioleringsstelsels

Top

keuzes

• Wat is een rioolkeuring?

Naast de reeds verplichte keuring van de binneninstallatie van water moet nu ook de privé-riolering gecontroleerd worden op conforme plaatsing. Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel. De erkende keurder gaat na of het regenwater en het afvalwater op uw eigendom volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er dus geen afvalwater in het regenwatercircuit terecht mag komen en ook niet andersom. Indien ook aan de andere eisen (correcte aansluiting van sanitaire toestellen (vb. bad, toilet,...), eventuele aanwezigheid van septische tank, regenwaterput, infiltratie- en drainagevoorzieningen, ...) voldaan wordt, kan de keurder u een conformiteitsattest afleveren zodat de officiële aansluiting op het rioleringsnet kan worden uitgevoerd.

• Wanneer is de keuring verplicht?

De keuring van de private waterafvoer is verplicht bij een nieuwbouw of bij ingrijpende verbouwingen en bij (her)aansluiting op de openbare riolering wanneer in uw straat een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.

• Wat zijn de voordelen van een goede aansluiting op de riolering?

Voor de bouwheer wordt het risico op wateroverlast bij hevige regen kleiner. Vaak zijn immers verkeerde aansluitingen van het hemelwater op het openbare rioleringsstelsel de oorzaak van ondergelopen kelders, overstroming in lager gelegen straten en rioolstank. Door een correcte aansluiting vermindert u de kans dat de riolering het overtollige vervuilde water niet meer kan slikken.

Ook voor de openbare rioolbeheerder en het milieu is het van belang dat het rioleringsstelsel goed gescheiden blijft want verdunning van afvalwater met regenwater zorgt er immers voor dat het rendement van de zuiveringsstations verlaagd wordt.

• JOMI-Consulting: uw Vlario erkend rioolkeurder!

JOMI-Consulting is via Vlario gecertificeerd om private rioleringsstelsels te keuren en wij beschikken over een uitgebreide toolset (rookgenerator, waterstroomtest, ...) om op een efficiënte en correcte manier deze keuringen uit te voeren.

Neem tijdig contact met ons op, zodat u tijdens de bouwwerken rekening kan houden met de noodzakelijke vereisten en het nodige (fotografisch) bewijsmateriaal verzameld kan worden. Het tijdstip van de plaatselijke controle kan dan zo gekozen worden dat het rioleringsstelsel maximaal visueel te inspecteren is. Eventuele onjuistheden kunnen in deze fase van de bouw meestal nog goedkoop en snel opgelost worden. Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook combinaties aanbieden van EPB-verslaggeving / luchtdichtheidstesten / private rioleringskeuringen / veiligheidscoördinatie.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

• Meer informatie?

Filmpje rioolkeuring in de praktijk: bekijk de video
Download hier de Vlario folder keuring van private waterafvoer: Hier vindt u praktische informatie en de voornaamste vereisten voor een correcte afvoer van afval- en hemelwater op uw perceel.
www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen: In de publicatie van de Vlaamse Milieu Maatschappij verneemt u als (ver)bouwer hoe in een particuliere woning het best omgesprongen wordt met afvalwater.
www.waterloketvlaanderen.be: Informatiepunt van de Vlaamse overheid over duurzaam omgaan met water.

EPC certificatie particuliere woningen

Top

keuzes

• Wat is een EPC?

Het EPC of EnergiePrestatieCertificaat informeert potentiële huurders of kopers over de energiezuinigheid van een woning. Het is een document dat verplicht aanwezig dient te zijn vanaf het moment dat een woning te koop of te huur wordt aangeboden, zo niet riskeert de eigenaar een boete, opgelegd door het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Dit certificaat kan enkel opgesteld worden door erkende energiedeskundigen type A en heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. De energiedeskundige meet de woning op en controleert ter plaatse de algemene toestand van de woning, de gebruikte bouwmaterialen en installaties. Als de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen de termijn van 10 jaar, is geen nieuw EPC nodig. Na het uitvoeren van energiebesparende werken kan het wel opportuun zijn om nog binnen de 10 jaar een nieuw en gunstiger EPC te laten opmaken.

• Wat is het resultaat van een EPC?

Op het EPC staat een kengetal uitgedrukt in kWh/m2 welke een indicatie geeft van het jaarlijks primair energieverbruik per m2 bruikbare vloeroppervlakte. Deze score wordt berekend op basis van de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van verliesoppervlakken (dak, muren, ramen en deuren in de buitenschil) en de installaties voor ruimteverwarming, sanitair warm water en eventuele ventilatie / zonnecellen. Bij de berekening wordt echter geen rekening gehouden met het verbruikersgedrag of de gezinssamenstelling van de (vorige) bewoners. Dit kengetal zal dus niet overeenstemmen met de gegevens die u op de elektriciteitsfactuur zal vinden. Het kengetal wordt op een kleurenbalk (van groen naar rood) gepositioneerd zodat woningen onderling kunnen vergeleken worden. Een woning die zich in de groene zone bevindt, scoort dus goed op vlak van energie. Een woning in de rode zone zal energieverslindend zijn.

Naast deze "score" bevat het energieprestatiecertificaat ook een reeks energiebesparende aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar bieden de koper of huurder nuttige informatie over mogelijke energiebesparende investeringen.

• JOMI-Consulting: uw erkend energiedeskundige type A!

Als industrieel ingenieur met een brede gecertificeerde deskundigheid op vlak van isolatie en energie kunnen wij een kwalitatieve en correcte dienstverlening aanbieden met ruimte voor een woordje uitleg en advies.

JOMI-Consulting beschikt over een uitgebreide toolset (Blowerdoor, thermografische camera, rookgenerator, endoscoop, glasmeter, lucht- & vochtmeter, ...). Hierdoor kunnen wij dus net dat stapje extra doen t.o.v. vele collega´s en bvb wel bewijzen dat er effectief isolatie in de spouw geplaatst is en zo tot betere, correcte scores en adviezen bij certificatie komen.

D.m.v. deze toolset kunnen wij ook eventueel aan de hand van indicatieve metingen helpen pijnpunten mbt uitvoerings- of materiaalproblemen te duiden.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

• Energiescan

Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook een Energiescan aanbieden met een EPC-certificatie.

• Meer informatie?

www.energiesparen.be: de website van het Vlaamse EnergieAgentschap.

Veiligheidscoördinatie

Top

keuzes

• Wanneer is veiligheidscoördinatie verplicht?

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de verwezenlijking van de bouwwerken zelf.

Opmerking: ook bouwstoffenhandelaars welke op de werf leveren en bvb. nutsmaatschappijen, keuringsorganismen, ... worden ook als aannemer aanzien.

• Wie mag de veiligheidscoördinatie uitvoeren?

Afhankelijk van de aard (al dan niet gevaarlijke werken) en grootte van de bouwwerken (kleiner of groter dan 500m2) dient de coördinator de gepaste aanvullende vorming gevolgd te hebben en dient hij te beschikken over de nodige beroepservaring. Het KB van 19 januari 2005 laat onder bepaalde voorwaarden toe dat bij werven van beperkte omvang de architect of aannemer de functie van veiligheidscoördinator uitoefenen. In het kader van aansprakelijkheid en de steeds toenemende complexiteit en risico´s blijft het echter sterk aangewezen dat een gespecialiseerde veiligheidscoördinator dit voor zijn rekening neemt.

• Wat doet een veiligheidscoördinator?

De oorzaak van veel ongevallen op bouwplaatsen situeert zich vaak in tekortkomingen of verkeerde keuzes in het ontwerp. Tijdens het ontwerp van het project moet de veiligheidscoördinator er voor zorgen dat er rekening gehouden wordt met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzes en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is dus verplicht om reeds tijdens de ontwerpfase een veiligheidscoördinator-ontwerp aan te stellen. De veiligheidscoördinator stelt het "Veiligheids- & Gezondheidsplan" op en past het aan bij elke wijziging die wordt aangebracht aan het ontwerp.

Tijdens de verwezenlijkingfase van het bouwwerk ziet de veiligheidscoördinator-verwezenlijking erop toe dat de veiligheidsmaatregelen overeenkomstig het "Veiligheids- & Gezondheidsplan" en de algemene preventieprincipes worden toegepast op de bouwplaats. Hij noteert de tekortkomingen van de tussenkomende partijen, eventuele opmerkingen van de aannemers en stelt de opdrachtgever hiervan in kennis. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico´s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.

De veiligheidscoördinator opent een postinterventiedossier, houdt het bij en vult het aan met alle informatie die voor het uitvoeren van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang kan zijn.

Hij draagt bij de (voorlopige) oplevering van de werken alle geactualiseerde coördinatiedocumenten over aan de opdrachtgever.

• JOMI-Consulting: Veiligheidscoördinatie voor uw bouwproject!

In samenspraak met architect en bouwheer onderzoeken we waar nodig alternatieven en bieden we ondersteuning op maat zodat u de juiste keuzes kan maken om tot de optimale oplossing voor uw project te komen.

Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook combinaties aanbieden van EPB-verslaggeving / luchtdichtheidstesten / private rioleringskeuringen / veiligheidscoördinatie.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

Energiescan bestaande woningen

Top

keuzes

• Wist u dat...?

 • Enkel stilstaande lucht isoleert.
 • Luchtdoorstroming en vocht in isolatie de isolerende werking zo goed als tot nul kunnen herleiden.
 • Een opening van 1 cm2 in de buitenschil bij windkracht 4 een luchtlek geeft van ± 2000 liter per uur.
 • Interne condensatie in het isolatiemateriaal en daaruit voortvloeiende bouwschade kunnen vermeden worden door een goede luchtdichte en dampremmende afscherming van de isolatie.
 • Oppervlakte condensatie kan vermeden worden door goed te isoleren, koudebruggen te vermijden en vochtige lucht uit de "natte ruimtes" voldoende af te voeren.
 • Hoog rendementsglas 5x beter isoleert dan enkel glas.
 • Een condenserende verwarmingsketel 10 à 15 % zuiniger is dan een klassieke ketel.
 • Een goed geïsoleerde en luchtdicht afgewerkte woning:
  • leidt tot een besparing van bijna de helft van de verwarmingskosten
  • comfortabeler is door de verbeterde wandtemperatuur en minder tocht

• Energiescans met onafhankelijk advies op maat van uw woning en budget!

JOMI-Consulting kan u helpen de energieverliezen in uw huis te verminderen dmv een energiescan.

We checken de verwarmingsinstallatie en kijken grondig de plaatsing en afwerking van alle isolerende componenten na met behulp van een warmtebeeldcamera en andere professionele meetinstrumenten.

Door middel van een speciale ventilator plaatsen we de woning in onderdruk en controleren de luchtlekgevoelige zones met behulp van een rookstiftje en/of de warmtebeeldcamera om zo de ongecontroleerde indringing van koude lucht op te sporen.

U ontvangt een rapport met de prioritaire, energiebesparende maatregelen waarbij veelal met beperkte ingrepen al een mooi resultaat kan bereikt worden.

Bij JOMI-Consulting kunnen wij u ook een energiescan aanbieden met EPC-certificatie.

Vraag hier vrijblijvend uw offerte aan!

© 2011 jomi-consulting.be      website door Geoffrey Timmerman        Home | HTML5 | CSS